بهترین عکس العمل، عکس العمل نداشتنه!

The best reaction is no reaction بهترین عکس العمل ،عکس العمل نداشتنهبهترین پاسخ ،پاسخ ندادنه بزار با هم یک بار مرور کنیم ، بعد مصداقشو تو بازارهای مالی هم میگم...